Wybierz kraj dostawy:

Serwis Door-to-Door

CENTRALNY SERWIS NILFISK CONSUMER – 05-090 Raszyn, ul. Słowikowskiego 81A

+48 22 104 22 20  e-mail: serwis.pl@nilfisk.com

Naprawy gwarancyjne realizowane są w systemie Door-to-Door na terenie całej Polski.

 

Warunki gwarancji dla urządzeń do użytku domowego:

1. Gwarantem jakości produktu jest Nilfisk Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Raszynie przy ul. Słowikowskiego 81A, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000169123, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.300.000 zł i numerze NIP: 9512084335, REGON 015534632, BDO 000007503 („Nilfisk”). Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Nilfisk.

2. Nilfisk Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad (materiałowych lub produkcyjnych) tkwiących w urządzeniu i odpowiada właściwościom i przeznaczeniu określonemu w instrukcji obsługi urządzenia.

3. Prawa z karty gwarancyjnej przysługują wyłącznie konsumentowi ze względu na nieprofesjonalny cel zastosowania urządzenia tj. osobie fizycznej, która nabywa urządzenie wyłącznie na użytek domowy i niezwiązany z działalnością gospodarczą i/lub zawodową.

4. Nilfisk Polska Sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty zakupu na funkcjonowanie urządzenia, pod warunkiem użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi oraz przeznaczeniem.

5. Ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji wady, usuwane będą w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do sprzedawcy lub serwisu producenta. Termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy lub dojazdu serwisu do klienta.

6. Urządzenie reklamowane w ramach gwarancji, nieprzekraczające wagi 31,5 kg, powinno być dostarczone do sprzedawcy i/lub Serwisu Centralnego NILFISK wraz z wyposażeniem, jakie było dostępne z urządzeniem w chwili zakupu, z czytelną tabliczką znamionową nie noszącą śladów ingerencji, czyste, z prawidłowo wypełnionym dokumentem gwarancyjnym i dowodem zakupu.

7. W razie wysyłki urządzenia należy odłączyć złączki i węże, usunąć środki czystości oraz wodę, odpowiednio zapakować i zabezpieczyć urządzenie by nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz oznakować przesyłkę znakami „góra-dół” i „ostrożnie szkło”.

8. NILFISK POLSKA SP. z. o.o. może odmówić przyjęcia reklamacji m.in. w przypadku :

 • dostarczenia urządzenia brudnego, bez osprzętu jaki był dostępny z urządzeniem w chwili zakupu, bez tabliczki znamionowej;
 • stwierdzenia, że usterka wynika z przyczyny innej niż wada produkcyjna bądź materiałowa tkwiąca w urządzeniu;
 • stwierdzenia, użytkowania i/lub przechowywania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcji obsługi;
 • wady lub niezgodności związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia m.in. brak dowodu zakupu, niewypełniony dokument gwarancji, dostarczone dokumenty ze względu na ich stan nie pozwalają na identyfikacje czasu i miejsca sprzedaży.

9. Gwarancją jakości nie są objęte wady:

 • Części, które przy prawidłowej i zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem gwarancji w szczególności:
  myjki wysokociśnieniowe: osprzęt – (wąż ciśnieniowy, pistolet, lanca, dysze), szczotki węglowe, zawory wysokociśnieniowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki, olej, łożyska, przewód elektryczny z wtyczką, pompa wody jeśli zatarcie jest spowodowane pracą na sucho lub wynikające z przemrożenia,
  odkurzacze: osprzęt – (wąż, rękojeść, rury, ssawki), filtry, uszczelki, szczotki węglowe, paski napędowe, łożyska, przewód elektryczny z wtyczką,
 • Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych urządzenia i wyposażenia;
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku przeciążenia urządzenia wynikającego ze złego doboru urządzenia do rodzaju wykonywanej pracy, które prowadzi do uszkodzenia silnika, pompy lub innych elementów;
 • Przeciążenia urządzenia i kontynuowania pracy urządzeniem niesprawnym (jeżeli zauważysz zmiany w pracy urządzenia, przerwij pracę i dostarcz je do serwisu. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji);
 • Uszkodzenia spowodowane przez wadliwą instalacją elektryczną lub stosowanie niewłaściwych przedłużaczy elektrycznych przez użytkownika oraz zalaniem podzespołów elektrycznych dowolnymi cieczami;
 • Uszkodzenia powstałe w związku z brakiem wykonywania niezbędnych i zalecanych czynności konserwacyjnych;
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku zasilania urządzenia brudną i zanieczyszczoną wodą, użytkowaniem urządzenia z wykorzystaniem nieoryginalnych i/lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji w urządzenie przez osoby nieuprawnione przez Nilfisk.

10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy:

 1. Gdy w okresie gwarancji, po dokonaniu pięciu napraw tego samego podzespołu, stan techniczny produktu nadal będzie uniemożliwiał jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem;
 2. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy;
 3. Gdy naprawa nie jest wykonana w terminie wymienionym ust. 5, lub uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

11. Gwarancja nie obejmuje czynności, które klient powinien wykonać w stosunku do urządzenia zgodnie z instrukcją lub książką techniczną, w tym wykonania okresowego płatnego przeglądu, o ile taki wymóg przewiduje książka techniczna lub instrukcja obsługi. W przypadku naruszenia przez legitymującego się kartą gwarancyjną terminu wykonania okresowego przeglądu, wszelkie uszkodzenia powstałe po terminie okresowego przeglądu będą naprawiane odpłatnie. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim wykonanie zaległego okresowego przeglądu przywraca obowiązywanie gwarancji, bez przedłużenia jej końcowego terminu obowiązywania.

12. Za szkody powstałe podczas transportu urządzenia do Centralnego SERWISU Nilfisk; Nilfisk nie ponosi odpowiedzialności.

13. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem na okaziciela, co oznacza, że uprawnionym z gwarancji jest każdorazowo legitymujący się kartą gwarancyjną. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji mogą przejść na osobę trzecią wraz z wydaniem tej osobie przez kupującego ważnego dokumentu gwarancyjnego i dowodu zakupu lub ważnego dokumentu gwarancyjnego i oryginału pisemnego oświadczenia sprzedającego obejmującego wszystkie istotne elementy znajdujące się w treści dowodu zakupu otrzymanego od Nilfisk.

14. Warunki niniejszej karty gwarancyjnej nie stosuje się do przedsiębiorców, z wyłączeniem osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

15. Ewidencja napraw może zostać dostarczona do zgłaszającego również w formie protokołu naprawy serwisowej przygotowanego przez Centralny SERWIS NILFISK.

16. Zgłoszenie reklamacji na podstawie gwarancji następuje za pomocą wiadomości poczty elektronicznej lub listu poleconego potwierdzonego odbiorem na adres CENTRALNY SERWIS NILFISK CONSUMER – 00-090 Raszyn, ul. Słowikowskiego 81A. tel.: (22) 104 22 00 e-mail: serwis.pl@nilfisk.com.